Phát triển toàn diện trên cả ba lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, nông dân; bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới. Chương trình xây dựng nông thôn mới tạo ra những thay đổi quan trọng về cơ cấu kinh tế, quy mô sản xuất, nâng cao trình độ, năng lực sản xuất của nông dân.
Hiệu quả sản xuất nông nghiệp được nâng lên; đã hình thành các điều kiện cần thiết cho sản xuất hàng hoá trong nông nghiệp như tích tụ ruộng đất, xây dựng các trang trại, gia trại, khu sản xuất chuyên canh, phát triển các loại cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao, ra đời các mô hình liên kết giữa doanh nghiệp với nông dân, bước đầu tạo được chuỗi giá trị sản xuất trong nông nghiệp.

Sản xuất tiểu thủ công nghiệp, làng nghề có bước phát triển mạnh. Trong vùng hiện có 14 cụm công nghiệp được đầu tư xây dựng hạ tầng và đi vào sản xuất, thu hút nhiều lao động nông thôn.

Vùng kinh tế nông nghiệp là nền tảng ổn định vững chắc cho phát triển kinh tế của tỉnh, hàng năm tạo ra 44% GRDP toàn tỉnh.

Tin tức khác: