Ưu đãi, hỗ trợ của Trung ương
1. Về thuế thu nhập doanh nghiệp (Nghị định số 218/2013/NĐ-CP)
2. Về đất đai (Nghị định số 43, 44, 46/2014/NĐ-CP)
3. Về thuế xuất khẩu, nhập khẩu (Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 )
4. Về khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn (Nghị định số 210/2013/NĐ-CP)

Xem thêm

Ưu đãi, hỗ trợ của tỉnh Nam Định
1. Dự án đầu tư có vốn lớn, đầu tư công nghệ cao (Quyết định số 24/2011/QĐ-UB ngày 07/10/2011 của UBND tỉnh)
2. Dự án đầu tư nằm ngoài khu công nghiệp, cụm công nghiệp (Quyết định số 2168/2004/QĐ-UB ngày 31/8/2004 của UBND tỉnh)
3. 
Dự án đầu tư nằm trong khu công nghiệp (Quyết định số 08/2008/QĐ-UB ngày 22/5/2008 của UBND tỉnh)
4. Dự án đầu tư nằm trong cụm công nghiệp (Quyết định số 1593/2006/QĐ-UB ngày 11/7/2006 của UBND tỉnh)
5. Dự án đầu tư vào các điểm công nghiệp trên địa bàn nông thôn (Quyết định số 08/2012/QĐ-UB ngày 07/5/2012 của UBND tỉnh)

Xem thêm