Ưu đãi, hỗ trợ của Trung ương

1. Về thuế thu nhập doanh nghiệp (Nghị định số 218/2013/NĐ-CP)
2. Về đất đai (Nghị định số 43, 44, 46/2014/NĐ-CP)
3. Về thuế xuất khẩu, nhập khẩu (Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 )
4. Về khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn (Nghị định số 210/2013/NĐ-CP)


File đính kèm:
Tin tức khác:

Xem thêm>>