Ưu đãi, hỗ trợ của tỉnh Nam Định

1. Dự án đầu tư có vốn lớn, đầu tư công nghệ cao (Quyết định số 24/2011/QĐ-UB ngày 07/10/2011 của UBND tỉnh)
2. Dự án đầu tư nằm ngoài khu công nghiệp, cụm công nghiệp (Quyết định số 2168/2004/QĐ-UB ngày 31/8/2004 của UBND tỉnh)
3. 
Dự án đầu tư nằm trong khu công nghiệp (Quyết định số 08/2008/QĐ-UB ngày 22/5/2008 của UBND tỉnh)
4. Dự án đầu tư nằm trong cụm công nghiệp (Quyết định số 1593/2006/QĐ-UB ngày 11/7/2006 của UBND tỉnh)
5. Dự án đầu tư vào các điểm công nghiệp trên địa bàn nông thôn (Quyết định số 08/2012/QĐ-UB ngày 07/5/2012 của UBND tỉnh)


File đính kèm:
Tin tức khác:

Xem thêm>>