Thứ ba, Ngày 15 / 03 / 2022

Đảm bảo cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuận tiện, công khai, minh bạch

 Ngày 14-3-2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 152/UBND-VP3 về việc thực hiện nhiệm vụ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ).

Trước đó, UBND tỉnh đã cho phép Sở Tài nguyên và Môi trường ủy quyền cho Văn phòng Đăng ký đất đai cấp GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại Quyết định số 490/QĐ-UBND ngày 9-3-2022. Để thực hiện tốt Quyết định 490, đồng thời đảm bảo việc giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC) về cấp GCNQSDĐ cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn được thuận tiện, nhanh gọn, công khai, minh bạch, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường bố trí cán bộ có đủ trình độ chuyên môn, đạo đức công vụ trong giải quyết thủ tục về cấp GCNQSDĐ; tăng cường kiểm tra, giám sát, tập huấn, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức công vụ đối với đội ngũ cán bộ, công chức nói chung và Văn phòng Đăng ký đất đai nói riêng trong thực thi nhiệm vụ, giải quyết các thủ tục cấp GCNQSDĐ; chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai trong tháng 3-2022 hoàn thành rà soát, xây dựng quy trình, hướng dẫn trong việc lập hồ sơ, giải quyết thủ tục cấp GCNQSDĐ thuộc thẩm quyền đảm bảo thuận tiện, đúng quy định. Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và pháp luật nếu để xảy ra tình trạng chậm chễ, gây phiền hà sách nhiễu trong quá trình giải quyết thủ tục cấp GCNQSDĐ của Văn phòng Đăng ký đất đai khi được ủy quyền.

Giao Sở Nội vụ xây dựng kế hoạch, tổ chức kiểm tra công vụ thường xuyên, đột xuất; kịp thời tham mưu UBND tỉnh chấn chỉnh ngay các cơ quan, đơn vị có nhiều khuyết điểm, đặc biệt là những vấn đề tiêu cực trong quá trình giải quyết TTHC trong lĩnh vực đất đai. Cục Thuế tỉnh chỉ đạo cơ quan thuế phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các huyện, thành phố trong việc luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính đảm bảo theo đúng quy định. Báo Nam Định, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật, các TTHC về đất đai để người dân nắm được cùng phối hợp theo dõi, giám sát, nhằm kịp thời phát hiện những hành vi tiêu cực, vi phạm pháp luật trong quá trình thực hiện các TTHC về đất đai để xử lý theo quy định. Giao UBND các huyện, thành phố phối hợp, theo dõi, kịp thời phản ánh về Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh các khó khăn, vướng mắc phát sinh để chỉ đạo giải quyết. Đây là một hoạt động nhằm đơn giản các thủ tục hành chính phục vụ người dân./.
(Nguồn: baonamdinh.com.vn)