Quy trình, thủ tục điều chỉnh Quyết định chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư các dự án nằm ngoài khu công nghiệp, thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND tỉnh Nam Định

 1. Đối với các dự án đầu tư phải điều chỉnh cả Quyết định chủ trương đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (Dự án đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gồm: Dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài; Dự án đầu tư của tổ chức kinh tế quy định tại Khoản 1 Điều 23 Luật Đầu tư)

a. Trường hợp điều chỉnh mục tiêu, địa điểm đầu tư, công nghệ chính; tăng hoặc giảm vốn đầu tư trên 10% tổng vốn đầu tư làm thay đổi mục tiêu, quy mô và công suất của dự án đầu tư; điều chỉnh thời hạn thực hiện của dự án đầu tư hoặc thay đổi điều kiện đối với nhà đầu tư (nếu có)                              

* Trình tự thực hiện:

- Bước 1:        Nhà đầu tư nộp 04 bộ hồ sơ điều chỉnh dự án đầu tư tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp tỉnh Nam Định (cơ quan đầu mối).

- Bước 2:        Trung tâm nhận hồ sơ hợp lệ, báo cáo Lãnh đạo UBND tỉnh và chuyển Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Bước 3:        Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi văn bản xin ý kiến của các cơ quan liên quan về những nội dung điều chỉnh

- Bước 4:        Ý kiến của các cơ quan liên quan gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Bước 5:        Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, lập báo cáo thẩm định trình UBND tỉnh (Chuyển về Trung tâm)

- Bước 6:        Trung tâm chuyển hồ sơ cho phòng Giao thông, công nghiệp, xây dựng (VP5) thuộc Văn phòng UBND tỉnh

- Bước 7:        Phòng Giao thông, công nghiệp, xây dựng tổng hợp báo cáo Lãnh đạo UBND tỉnh xem xét, phê duyệt và chuyển trả kết quả về Trung tâm, các sở ngành có liên quan. Trung tâm trả kết quả cho nhà đầu tư

- Bước 8:        Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh (Chuyển kết quả về Trung tâm)

- Bước 9:        Trung tâm trả kết quả cho nhà đầu tư

* Thời gian giải quyết: 26 ngày

b. Trường hợp thay đổi nhà đầu tư đối với chuyển nhượng dự án đầu tư (Dự án đầu tư hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh)                                     

* Trình tự thực hiện:

- Bước 1:        Nhà đầu tư nộp 04 bộ hồ sơ điều chỉnh dự án đầu tư tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp tỉnh Nam Định (cơ quan đầu mối).

- Bước 2:        Trung tâm nhận hồ sơ hợp lệ, báo cáo Lãnh đạo UBND tỉnh và chuyển Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Bước 3:        Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi văn bản xin ý kiến của các cơ quan liên quan về những nội dung điều chỉnh

- Bước 4:        Ý kiến của các cơ quan liên quan gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Bước 5:        Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, lập báo cáo thẩm định trình UBND tỉnh (Chuyển về Trung tâm)

- Bước 6:        Trung tâm chuyển hồ sơ cho phòng Giao thông, công nghiệp, xây dựng (VP5) thuộc Văn phòng UBND tỉnh

- Bước 7:        Phòng Giao thông, công nghiệp, xây dựng tổng hợp báo cáo Lãnh đạo UBND tỉnh xem xét, phê duyệt và chuyển trả kết quả về Trung tâm, các sở ngành có liên quan. Trung tâm trả kết quả cho nhà đầu tư

- Bước 8:        Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh (Chuyển kết quả về Trung tâm)

- Bước 9:        Trung tâm trả kết quả cho nhà đầu tư

* Thời gian giải quyết: 28 ngày

2. Đối với các dự án đầu tư chỉ phải điều chỉnh Quyết định chủ trương đầu tư (Dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gồm: Dự án đầu tư của nhà đầu tư trong nước; Dự án đầu tư của Tổ chức kinh tế quy định tại Khoản 2 Điều 23 Luật Đầu tư; Đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế)          

a. Trường hợp điều chỉnh mục tiêu, địa điểm đầu tư, công nghệ chính; tăng hoặc giảm vốn đầu tư trên 10% tổng vốn đầu tư làm thay đổi mục tiêu, quy mô và công suất của dự án đầu tư; điều chỉnh thời hạn thực hiện của dự án đầu tư hoặc thay đổi điều kiện đối với nhà đầu tư (nếu có)                                        

* Trình tự thực hiện:

- Bước 1:        Nhà đầu tư nộp 04 bộ hồ sơ điều chỉnh dự án đầu tư tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp tỉnh Nam Định (cơ quan đầu mối).

- Bước 2:        Trung tâm nhận hồ sơ hợp lệ, báo cáo Lãnh đạo UBND tỉnh và chuyển Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Bước 3:        Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi văn bản xin ý kiến của các cơ quan liên quan về những nội dung điều chỉnh

- Bước 4:        Ý kiến của các cơ quan liên quan

- Bước 5:        Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, lập báo cáo thẩm định trình UBND tỉnh (Chuyển về Trung tâm)

- Bước 6:        Trung tâm chuyển hồ sơ cho phòng Giao thông, công nghiệp, xây dựng (VP5) thuộc Văn phòng UBND tỉnh

- Bước 7:        Phòng Giao thông, công nghiệp, xây dựng tổng hợp báo cáo Lãnh đạo UBND tỉnh xem xét, phê duyệt và chuyển trả kết quả về Trung tâm, các sở ngành có liên quan.

- Bước 8:        Trung tâm trả kết quả cho nhà đầu tư

* Thời gian giải quyết: 23 ngày

b. Dự án đầu tư có quy mô vốn đầu tư từ 5.000 tỷ đồng trở lên (không thuộc các trường hợp: Di dân tái định cư từ 10.000 người trở lên ở miền núi, từ 20.000 người trở lên ở vùng khác; Xây dựng và kinh doanh cảng hàng không; vận tải hàng không; Xây dựng và kinh doanh cảng biển quốc gia; Thăm dò, khai thác, chế biến dầu khí; Hoạt động kinh doanh cá cược, đặt cược, casino; Sản xuất thuốc lá điếu; Phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu chức năng trong khu kinh tế; Xây dựng và kinh doanh sân gôn); Dự án đầu tư nằm trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Dự án đầu tư thực hiện đồng thời ở trong và ngoài Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu công nghệ cao, Khu kinh tê  

* Trình tự thực hiện:

- Bước 1:        Nhà Nhà đầu tư nộp 08 bộ hồ sơ điều chỉnh dự án đầu tư tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp tỉnh Nam Định (cơ quan đầu mối).

- Bước 2:        Trung tâm nhận hồ sơ hợp lệ, báo cáo Lãnh đạo UBND tỉnh và chuyển Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Bước 3:        Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi văn bản xin ý kiến các cơ quan nhà nước có liên quan và dự thảo văn bản của UBND tỉnh để gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư

- Bước 4:        Ý kiến thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan nhà nước có liên quan

- Bước 5:        Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, lập báo cáo trình UBND tỉnh (Chuyển về Trung tâm)

- Bước 6:        Trung tâm chuyển hồ sơ cho phòng Giao thông, công nghiệp, xây dựng (VP5) thuộc Văn phòng UBND tỉnh

- Bước 7:        Phòng Giao thông, công nghiệp, xây dựng tổng hợp báo cáo Lãnh đạo UBND tỉnh xem xét, phê duyệt và chuyển trả kết quả về Trung tâm, các sở ngành có liên quan.

- Bước 8:        Trung tâm trả kết quả cho nhà đầu tư

* Thời gian giải quyết: 28 ngày

c. Trường hợp thay đổi nhà đầu tư đối với chuyển nhượng dự án đầu tư (Dự án đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)       

* Trình tự thực hiện:

- Bước 1:        Nhà đầu tư chuyển nhượng dự án đầu tư nộp 04 bộ hồ sơ tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp tỉnh Nam Định (cơ quan đầu mối).

- Bước 2:        Trung tâm nhận hồ sơ hợp lệ, báo cáo Lãnh đạo UBND tỉnh và chuyển Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Bước 3:        Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi văn bản xin ý kiến thẩm định của các cơ quan liên quan về điều kiện chuyển nhượng dự án đầu tư

- Bước 4:        Ý kiến thẩm định của các cơ quan chức năng

- Bước 5:        Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo trình UBND tỉnh (Chuyển về Trung tâm)

- Bước 6:        Trung tâm chuyển hồ sơ cho phòng Giao thông, công nghiệp, xây dựng (VP5) thuộc Văn phòng UBND tỉnh

- Bước 7:        Phòng Giao thông, công nghiệp, xây dựng tổng hợp báo cáo Lãnh đạo UBND tỉnh xem xét, phê duyệt và chuyển trả kết quả về Trung tâm, các sở ngành có liên quan.

- Bước 8:        Trung tâm trả kết quả cho nhà đầu tư

* Thời gian giải quyết: 23 ngày

3. Đối với các dự án đầu tư phải điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

a. Trường hợp thay đổi nhà đầu tư đối với chuyển nhượng dự án đầu tư (Dự án đầu tư đã được quyết định chủ trương đầu tư và nhà đầu tư đã hoàn thành việc góp vốn, huy động vốn và đưa dự án vào khai thác, vận hành)                

* Trình tự thực hiện:

- Bước 1:        Nhà đầu tư chuyển nhượng dự án đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp tỉnh Nam Định

- Bước 2:        Trung tâm nhận hồ sơ hợp lệ, báo cáo Lãnh đạo UBND tỉnh và chuyển Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Bước 3:        Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh (Chuyển kết quả về Trung tâm)

- Bước 4:        Trung tâm trả kết quả cho nhà đầu tư

* Thời gian giải quyết: 10 ngày

b. Trường hợp thay đổi nhà đầu tư khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế                         

* Trình tự thực hiện:

- Bước 1:        Nhà đầu tư quyết định việc tổ chức lại và xử lý tài sản, quyền, nghĩa vụ liên quan đến dự án đầu tư

- Bước 2:        Nhà đầu tư nộp nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp tỉnh Nam Định

- Bước 3:        Trung tâm nhận hồ sơ hợp lệ, báo cáo Lãnh đạo UBND tỉnh và chuyển Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Bước 4:        Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh (Chuyển kết quả về Trung tâm)

- Bước 5:        Trung tâm trả kết quả cho nhà đầu tư

* Thời gian giải quyết: 15 ngày

c. Trường hợp điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài

* Trình tự thực hiện:

- Bước 1:        Nhà đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp tỉnh Nam Định

- Bước 2:        Trung tâm nhận hồ sơ hợp lệ, báo cáo Lãnh đạo UBND tỉnh và chuyển Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Bước 3:        Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh (Chuyển kết quả về Trung tâm)

- Bước 4:        Trung tâm trả kết quả cho nhà đầu tư

* Thời gian giải quyết: 15 ngày

d. Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư không thuộc các trường hợp điều chỉnh mục tiêu, địa điểm đầu tư, công nghệ chính; tăng hoặc giảm vốn đầu tư trên 10% tổng vốn đầu tư làm thay đổi mục tiêu, quy mô và công suất của dự án đầu tư; điều chỉnh thời hạn thực hiện của dự án đầu tư hoặc thay đổi điều kiện đối với nhà đầu tư (nếu có)         

* Trình tự thực hiện:

- Bước 1:        Nhà đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp tỉnh Nam Định

- Bước 2:        Trung tâm nhận hồ sơ hợp lệ, báo cáo Lãnh đạo UBND tỉnh và chuyển Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Bước 3:        Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh (Chuyển kết quả về Trung tâm)

- Bước 4:        Trung tâm trả kết quả cho nhà đầu tư

* Thời gian giải quyết: 10 ngày

e. Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bị mất hoặc bị hỏng    

* Trình tự thực hiện:

- Bước 1:        Nhà đầu tư nộp 01 bản đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp tỉnh Nam Định

- Bước 2:        Trung tâm nhận hồ sơ hợp lệ, báo cáo Lãnh đạo UBND tỉnh và chuyển Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Bước 3:        Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp lại giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (Chuyển kết quả về Trung tâm)

- Bước 4:        Trung tâm trả kết quả cho nhà đầu tư

* Thời gian giải quyết: 5 ngày

f. Hiệu đính Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trường hợp thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư không đúng với thông tin tại hồ sơ đăng ký đầu tư           

* Trình tự thực hiện:

- Bước 1:        Nhà đầu tư nộp 01 bản đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp tỉnh Nam Định

- Bước 2:        Trung tâm nhận hồ sơ hợp lệ, báo cáo Lãnh đạo UBND tỉnh và chuyển Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Bước 3:        Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp lại giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (Chuyển kết quả về Trung tâm)

- Bước 4:        Trung tâm trả kết quả cho nhà đầu tư

* Thời gian giải quyết: 5 ngày


File đính kèm: 3001202108341.asa
Tin tức khác:

Xem thêm>>