Quy trình, thủ tục cấp Quyết định chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư các dự án nằm ngoài khu công nghiệp, thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND tỉnh Nam Định ở vị trí chưa nằm trong quy hoạch

 1. Dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh

* Trình tự thực hiện:

- Bước 1:        Nhà đầu tư nộp 04 bộ hồ sơ dự án đầu tư tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp tỉnh Nam Định (cơ quan đầu mối) (Sau đây gọi tắt là Trung tâm).

- Bước 2:        Trung tâm nhận hồ sơ hợp lệ, báo cáo Lãnh đạo UBND tỉnh và chuyển Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Bước 3:        Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi văn bản xin ý kiến thẩm định của cơ quan nhà nước có liên quan

- Bước 4:        Ý kiến thẩm định của các cơ quan nhà nước có liên quan gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Bước 5:        Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, lập báo cáo thẩm định trình UBND tỉnh (Chuyển về Trung tâm)

- Bước 6:        Trung tâm chuyển hồ sơ cho phòng Giao thông, công nghiệp, xây dựng (VP5) thuộc Văn phòng UBND tỉnh

- Bước 7:        Phòng Giao thông, công nghiệp, xây dựng tổng hợp báo cáo Lãnh đạo UBND tỉnh xem xét, phê duyệt và chuyển trả kết quả về Trung tâm, các sở ngành có liên quan. Trung tâm trả kết quả cho nhà đầu tư

- Bước 8:        Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (Chuyển kết quả về Trung tâm)

- Bước 9:        Trung tâm trả kết quả cho nhà đầu tư

Thời gian giải quyết: 37 ngày

Ghi chú: Đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gồm: Dự án đầu tư của nhà đầu tư trong nước; Dự án đầu tư của Tổ chức kinh tế quy định tại Khoản 2 Điều 23 Luật Đầu tư; Đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế, thì thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (bước 6) khi có yêu cầu từ nhà đầu tư         .

2. Đối với dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài sử dụng đất tại đảo, xã, phường, thị trấn biên giới, ven biển thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương của UBND cấp tỉnh liền kề với khu đất sử dụng vào mục đích an ninh, quốc phòng (Theo khoản 4 Điều 25 Nghị định 118/2015/NĐ-CP; Điều 13 Nghị định 43/2014/NĐ-CP; Điều 58 Luật Đất đai năm 2013)

* Trình tự thực hiện:

- Bước 1:        Nhà đầu tư nộp 08 bộ hồ sơ dự án đầu tư tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp tỉnh Nam Định (cơ quan đầu mối).

- Bước 2:        Trung tâm nhận hồ sơ hợp lệ, báo cáo Lãnh đạo UBND tỉnh và chuyển Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Bước 3:        Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi văn bản xin ý kiến thẩm định của cơ quan nhà nước có liên quan thuộc tỉnh và dự thảo văn bản của UBND tỉnh để gửi Bộ Quốc phòng, Bộ Công an

- Bước 4:        Ý kiến thẩm định của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an; các cơ quan nhà nước có liên quan

- Bước 5:        Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, lập báo cáo thẩm định trình UBND tỉnh (Chuyển về Trung tâm)

- Bước 6:        Trung tâm chuyển hồ sơ cho phòng Giao thông, công nghiệp, xây dựng (VP5) thuộc Văn phòng UBND tỉnh

- Bước 7:        Phòng Giao thông, công nghiệp, xây dựng tổng hợp báo cáo Lãnh đạo UBND tỉnh xem xét, phê duyệt và chuyển trả kết quả về Trung tâm, các sở ngành có liên quan. Trung tâm trả kết quả cho nhà đầu tư  

- Bước 8:        Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (Chuyển kết quả về Trung tâm)

- Bước 9:        Trung tâm trả kết quả cho nhà đầu tư

Thời gian giải quyết: 57 ngày

Ghi chú: Đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gồm: Dự án đầu tư của nhà đầu tư trong nước; Dự án đầu tư của Tổ chức kinh tế quy định tại Khoản 2 Điều 23 Luật Đầu tư; Đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế, thì thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (bước 6) khi có yêu cầu từ nhà đầu tư.

3. Dự án đầu tư có quy mô vốn đầu tư từ 5.000 tỷ đồng trở lên (không thuộc các trường hợp: Di dân tái định cư từ 10.000 người trở lên ở miền núi, từ 20.000 người trở lên ở vùng khác; Xây dựng và kinh doanh cảng hàng không; vận tải hàng không; Xây dựng và kinh doanh cảng biển quốc gia; Thăm dò, khai thác, chế biến dầu khí; Hoạt động kinh doanh cá cược, đặt cược, casino; Sản xuất thuốc lá điếu; Phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu chức năng trong khu kinh tế; Xây dựng và kinh doanh sân gôn); dự án đầu tư nằm trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; dự án đầu tư thực hiện đồng thời ở trong và ngoài Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu công nghệ cao, Khu kinh tế   

* Trình tự thực hiện:

- Bước 1:        Nhà đầu tư nộp 08 bộ hồ sơ dự án đầu tư tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp tỉnh Nam Định (cơ quan đầu mối).

- Bước 2:        Trung tâm nhận hồ sơ hợp lệ, báo cáo Lãnh đạo UBND tỉnh và chuyển Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Bước 3:        Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi văn bản xin ý kiến thẩm định của cơ quan nhà nước có liên quan thuộc tỉnh và dự thảo văn bản của UBND tỉnh để gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư

- Bước 4:        Ý kiến thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; các cơ quan nhà nước có liên quan

- Bước 5:        Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, lập báo cáo thẩm định trình UBND tỉnh (Chuyển về Trung tâm)

- Bước 6:        Trung tâm chuyển hồ sơ cho phòng Giao thông, công nghiệp, xây dựng (VP5) thuộc Văn phòng UBND tỉnh

- Bước 7:        Phòng Giao thông, công nghiệp, xây dựng tổng hợp báo cáo Lãnh đạo UBND tỉnh xem xét, phê duyệt và chuyển trả kết quả về Trung tâm, các sở ngành có liên quan. Trung tâm trả kết quả cho nhà đầu tư

- Bước 8:        Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (Chuyển kết quả về Trung tâm)

- Bước 9:        Trung tâm trả kết quả cho nhà đầu tư

Thời gian giải quyết: 33 ngày

Ghi chú: Đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gồm: Dự án đầu tư của nhà đầu tư trong nước; Dự án đầu tư của Tổ chức kinh tế quy định tại Khoản 2 Điều 23 Luật Đầu tư; Đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế, thì thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (bước 6) khi có yêu cầu từ nhà đầu tư         .

4. Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư 

* Trình tự thực hiện:

- Bước 1:        Nhà đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ dự án đầu tư tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp tỉnh Nam Định

- Bước 2:        Trung tâm nhận hồ sơ hợp lệ, báo cáo Lãnh đạo UBND tỉnh và chuyển Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Bước 3:        Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (Chuyển kết quả về Trung tâm)

- Bước 4:        Trung tâm trả kết quả cho nhà đầu tư

Thời gian giải quyết: 15 ngày


File đính kèm: 3001202104091.aspx
Tin tức khác:

Xem thêm>>