Cả hệ thống chính trị quyết tâm thực hiện cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, xúc tiến và thu hút đầu tư. Một số văn bản tỉnh đã ban hành như sau:

- Nghị quyết chuyên đề số 05-NQ/TU ngày 01/7/2016 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, xúc tiến và thu hút đầu tư giai đoạn 2016-2020;

- Chương trình hành động số 01/CTr-UBND của UBND tỉnh Thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 của tỉnh Nam Định;

-  Kế hoạch số 50/KH-UBND ngày ngày 30/5/2016 của UBND tỉnh Triển khai Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ và Chương trình hành động cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Nam Định giai đoạn 2016-2017, định hướng đến năm 2020;

- Chương trình hành động số 02/CTr-UBND ngày 28/02/2017 của UBND tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020.

- Kế hoạch số 58/KH-UBND ngày 01/7/2016 của UBND tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, xúc tiến và thu hút đầu tư giai đoạn 2016-2020;

- Quyết định số 34/2016/QĐ-UBND ngày 09/9/2016 của UBND tỉnh ban hành quy chế phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc cấp, điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư thực hiện ngoài khu công nghiệp;

-  Cam kết về tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp giữa tỉnh Nam Định và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (ngày 22/9/2016).

Các lĩnh vực ưu đãi đầu tư theo 5 quyết định của UBND tỉnh đã ban hành, gồm:

-  Đối với các doanh nghiệp đầu tư trong Khu công nghiệp;

-  Đối với các doanh nghiệp đầu tư ngoài Khu công nghiệp;

-  Đối với các doanh nghiệp đầu tư phát triển cụm công nghiệp;

-  Đối với các doanh nghiệp đầu tư điểm công nghiệp;

-  Đối với các doanh nghiệp đầu tư các dự án có vốn lớn, dịch vụ seo, công nghệ cao, thiết kế website.