Tỉnh Nam Định đã tạo lập một hành lang pháp lý giúp nhà đầu tư thuận lợi nhất khi đầu tư vào tỉnh
1. Thủ tục đầu tư được giải quyết tại một cơ quan đầu mối; thời gian rút ngắn tối đa so với quy định chung; nhà đầu tư không phải nộp bất kỳ chi phí dịch vụ nào trừ những khoản lệ phí theo quy định.
2. Nhà đầu tư được lựa chọn và quyết định thực hiện dự án theo hình thức đầu tư phù hợp.

3. Được hưởng chính sách ưu đãi đầu tư theo quy định của Chính phủ Việt Nam.

4. Các dự án đầu tư vào địa bàn ưu đãi đầu tư thuộc các lĩnh vực ưu đãi đầu tư và trong khu công nghiệp được tỉnh Nam Định hỗ trợ một phần chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng; chi phí đào tạo lao động; xây dựng nhà ở cho công nhân; chi phí quảng cáo, xúc tiến thương mại.

5. Ngoài những quy định chung, những dự án quy mô lớn và có ý nghĩa quan trọng được chính quyền tỉnh phối hợp với nhà đầu tư nghiên cứu trình Chính phủ cho áp dụng các chính sách đặc thù.

Xem thêm