Hệ thống bản đồ QH Cụm CN trên địa bàn tỉnh Nam Định đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 (Ban hành kèm theo QĐ 630/QĐ-UBND ngày 04/4/2017 của UBND tỉnh Nam Định)