UBND tỉnh Nam Định tiếp và làm việc với Tập đoàn TAEKWANG (Hàn Quốc) và Công ty ACWA Power (Arab Saudi)