Đồng chí Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về làm việc tại tỉnh Nam Định