Lễ ký cam kết giữa VCCI và UBND tỉnh Nam Định về tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp