Thứ năm, Ngày 07 / 11 / 2019

Thông báo về việc chuyển trụ sở làm việc của Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Nam Định - trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh

Để tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân, cơ quan, đơn vị giao dịch, làm việc. Văn phòng UBND tỉnh thông báo về việc chuyển trụ sở làm việc của Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Nam Định (trực  thuộc Văn phòng UBND tỉnh) sang địa điểm mới tại địa chỉ: Số 40, Mạc Thị Bưởi, Thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định. 
Các công văn, giấy tờ gửi về Trung tâm, đề nghị gửi về địa chỉ cũ Văn phòng UBND tỉnh, tại: Số 57, Vị Hoàng, Thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.